Spring 2019 Executive Committee

Class of 2020

Vincent Cao
Abhi Gupta
Jisoo Kim
Benedict Lai
Aidan Lee
Jason Leung
Joshua Ling
Travis Liu
David Moon
Rebecca Wang
Jake Yoon
Shirley Zhan
Mike Zhang

Class of 2021

Varun Bhardwaj
Kevin Cao
Andrew Chanin
Jessica Chen
Kevin Ho
Ariel Kau
Ethan Lin
Emily Markham
Howie Shen
Matthew Zhang
Melissa Zhang
Jonathan Zhao

Class of 2022

Weiting Hong
Janet Huang
Shlomo Husni
Ilan Kaissar
Sara Liu
Kartik Nalamalapu
Michelle Rozelman
Kartikay Sharma


For details on how to join the Executive Committee, please click here. 
To see Executive Committee members from past years, please click here.