Spring 2018 Executive Committee

Class of 2018

Neil Bhuta
Kevin Dong
Aditya Garg
Ari Kaissar
Wesley Kang
Andrew Lifshitz
Brandon Russo
Sachin Shanbhag
Lia Wei
Patrick Wei
Fiona Xiao
Brendan Wu
Keira Yu

Class of 2019

Slavi Arnaudov
Edward Hu
Jacqueline Huang
Natasha Lim
Edward Low
Ankit Patel
SK Ra
Matthew Robinson
Josh Seol
Bill Shen

Class of 2020

Vincent Cao
Abhi Gupta
Jisoo Kim
Benedict Lai
Aidan Lee
Jason Leung
Joshua Ling
Travis Liu
David Moon
Rebecca Wang
Jake Yoon
Shirley Zhan
Mike Zhang

Class of 2021

Andrew Chanin
Kevin Ho
Ethan Lin
Howie Shen
Joseph Taied
Melissa Zhang
Jonathan Zhao

For details on how to join the the Executive Committee, please click here